Savunma ve Stratejik Analizler

3 Haziran 2014 Salı

ASELPOD hedefleme sistemi ABD'ye gönderildi

3/06/14   www.kokpit.aero

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan F-4/2020 ve F-16 savaş uçaklarının hedefleme podu ihtiyacı kapsamında 2006 yılında ASELSAN tarafından başlatılan AselPod projesinde test çalışmalarına devam ediliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gece, gündüz ve her türlü hava şartında hassas taarruz imkan ve kabiliyetini arttıracak olan ve CN-235, F-4/2020 ile F-16 uçaklarında test uçuşları devam eden AselPod hedefleme sistemi, Öncel-III ve IV projeleri kapsamında modernize edilen ve envantere yeni katılan F-16 uçaklarına entegrasyon çalışmaları amacıyla bir adet POD ABD'ye gönderildi.

F-4E 2020 uçakları sadece gündüz uçuşlarında ve kısıtlı irtifalarda görev yapabilen artık sistemleri demode olan Spike podlarına sahip. F-16'lar ise Şubat 1994 yılında itibaren LANTIRN podunu kullanıyor. Bandırma'daki 161'inci "Yarasa" ile Diyarbakır'daki 181'inci "Pars" Filo LANTIRN sistemi ile uçuş yapıyor.

F-16 ve F-4E/2020 savaş uçaklarında kullanılacak AselPod, uçakların gece görüş, lazerle işaretleme, hedef bulma ve bombalama hassasiyeti gibi kabiliyetlerini en üst düzeye çıkaracak, gece operasyonlarında pilotlara büyük kolaylık sağlayacak.

KIZILÖTESİ GÖRÜNTÜLEME

Ter­mal ka­me­ra­nın sü­per, ge­niş ve dar ol­mak üze­re üç ay­rı ba­kış açı­sı var. Ter­mal ka­me­ra­dan de­tay­lı kı­zı­lö­te­si gö­rün­tü­nün el­de edi­le­bil­me­si için ger­çek za­man­lı ge­liş­miş gö­rün­tü iş­le­me al­go­rit­ma­la­rı kul­la­nı­lı­yor.

HEDEFLEME VE KONUM BULMA

AselPod, he­de­fin ye­ri­ni, ro­ta­sı­nı ve hı­zı­nı çok has­sas ola­rak tes­pit ede­bil­iyor. Ken­di­si­ni plat­form ile uçuş sı­ra­sın­da oto­ma­tik ola­rak hi­za­lar, ya­pı­sal es­ne­me­le­rin he­def ko­or­di­na­tı tes­pi­tin­de­ki olum­suz et­ki­le­ri­ni or­ta­dan kal­dı­rır.

ÇOKLU HEDEF İZLEME

Hem vi­de­o hem de ata­let­sel iz­le­me ye­te­ne­ğiy­le ay­nı an­da dört he­de­fe ka­dar ta­kip ya­pa­bil­mek­te. La­zer Nok­ta İz­le­me: İçe­ri­sin­de­ki La­zer Nok­ta İz­le­me Bi­ri­mi ile AselPod ha­ri­ci la­zer kay­nak­la­rı ile ay­dın­la­tı­lan he­def­le­ri, ki­lit­le­ne­rek iz­le­ye­bil­mek­te­dir. AselPod, he­def­le­rin la­zer ile ay­dın­latıyor. Ge­ce gö­rüş uyum­lu la­zer ay­dın­lat­ma bi­ri­mi­ne sa­hip­.

BAKIM SÜRELERİ KISALACAK

Sistemin bakım ve onarımı milli imkanlarla dışa bağımlı olmadan kısa sürede gerçekleştirilecek ve savaş uçağı filolarının göreve hazırlık oranını yükseltecek. Uçak üzerindeki diğer sistemlerle bütünlük içinde çalışacak olan AselPod, içerisinde değiştirilebilir birimler barındıracak. Böylece sistemin bakım-tamir süreleri azalacak ve arızalı birimler kolaylıkla değiştirilebilecek. AselPod Projesinin 2015'te tamamlanması ve seri üretime geçilmesi planlanıyor.
http://kokpit.aero/f-16-aselpod-sistemini-kullanacak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder